UBND tỉnh ban hành danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 23/04/2012 - 11:16

(BTNO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn. Theo quyết định, có 121 nghề đào tạo dành cho lao động nông thôn đến năm 2015.

May giày da - nghề được phê duyệt đào tạo trong danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2015

Năm 2011 Tây Ninh đã tổ chức được 143 lớp đào tạo nghề cho 4.208 học viên là lao động nông thôn, đạt tỷ lệ trên 78% so kế hoạch. Trong đó có 14 ngành nghề được đào tạo với 135 lớp ở lĩnh vực nông nghiệp, 7 lớp công nghiệp-dịch vụ và 1 lớp tiểu thủ công nghiệp. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 78,21%.

Trong năm 2012, dự kiến Sở LĐTB&XH mở 196 lớp đào tạo nghề cho 5.942 học viên. Trong đó tập trung đào tạo nghề cho lao động ở 25 xã điềm xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, chọn xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu) và xã Long Thành Trung (huyện Hoà Thành) làm xã mẫu trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí dành cho công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh trong năm 2012 là trên 7 tỷ đồng.

Theo đề án, năm 2012, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tập trung ưu tiên đào tạo cho các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác... Phấn đấu đạt ít nhất 70% số lao động nông thôn  có việc làm sau khi được đào tạo nghề.

Bảo Thạch