BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh ban hành quy định: Hoạt động chiếu sáng đô thị phải tiết kiệm, hiệu quả, an toàn

Cập nhật ngày: 12/04/2010 - 05:51

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 22.3.2010 về quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, gọi chung là hoạt động chiếu sáng đô thị, bao gồm chiếu sáng các công trình giao thông, chiếu sáng không gian công cộng, chiếu sáng mặt ngoài công trình, chiếu sáng quảng cáo, trang trí, chiếu sáng phục vụ lễ hội và chiếu sáng khuôn viên công trình đồng thời khuyến khích áp dụng đối với các khu vực ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quyết định trên quy định, hoạt động chiếu sáng phải sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đảm bảo các yếu tố trang trí, mỹ quan, phù hợp đồng thời phải có giải pháp sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện, phòng, chống cháy nổ và thời gian vận hành theo quy định đối với từng công trình hoặc từng khu vực được chiếu sáng.

Về lĩnh vực đầu tư phát triển chiếu sáng đô thị, ngoài chương trình, dự án chiếu sáng đô thị được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, vốn tín dụng, vốn tài trợ nước ngoài và các nguồn vốn khác, quy định cũng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển toàn bộ hoặc một phần hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị như cải tạo, thay thế, duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp chất lượng chiếu sáng và phát triển nguồn nhân lực... phù hợp với quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch chiếu sáng đô thị được phê duyệt.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng Tây Ninh thực hiện quản lý Nhà nước chung về quy hoạch và hướng dẫn công tác lập quy hoạch, đôn đốc, kiểm tra việc quy hoạch, quản lý sử dụng hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện, Thị xã căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Nhà nước và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để phát triển chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện, thị cho phù hợp; Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành định mức dự toán chiếu sáng, giá dịch vụ  chiếu sáng đô thị do đơn vị quản chiếu sáng đô thị cung cấp đối với các chiếu sáng đô thị được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh hoặc của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư theo xã hội hoá chiếu sáng đô thị. UBND các huyện, Thị xã, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể về quản lý chiếu sáng đô thị theo phân cấp, trong đó quy định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức chiếu sáng tại đô thị  đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân sử dụng điện chiếu sáng an toàn, đúng mục đích; sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về chiếu sáng đô thị.

Tâm Giang