BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ thị: Tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 29/08/2010 - 10:13

Qua 5 năm triển khai thi hành Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18.1.2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương đã có chuyển biến tích cực. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được củng cố, từng bước đi vào cuộc sống và hoạt động bán đấu giá tài sản ngày càng nâng cao hiệu quả. Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật; Quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản được bảo đảm.

Tuy nhiên, hoạt động bán đấu giá và hoạt động dịch vụ bán đấu giá tài sản trong những năm qua còn chồng chéo, một số ngành và UBND cấp huyện không thực hiện việc chuyển giao tài sản cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để bán đúng theo quy định; Hoạt động bán đấu giá tài sản chưa thực hiện thống nhất và đồng bộ trên phạm vi địa phương. Hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động, tổ chức bán đấu giá tài sản chưa chặt chẽ và thống nhất, ảnh hưởng đến việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất và đạt hiêu quả Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4.3.2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ hoạt động bán đấu giá tài sản và đảm bảo quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân để mọi người nắm vững, thực hiện tốt các nội dung quy định về bán đấu giá tài sản. Thực hiện việc rà soát các quy định của địa phương liên quan đến bán đấu giá tài sản đang có hiệu lực thi hành để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới thay thế cho phù hợp quy định của pháp luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản; Tạo nguồn cán bộ cử đi đào tạo Đấu giá viên đáp ứng hoạt động bán đấu giá của tỉnh và cấp huyện, để thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh còn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các quy định của địa phương liên quan đến bán đấu giá quyền sử dụng đất và việc thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá quyền sử dụng đất của Trung tâm quản lý và phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 216/2005/QĐ/TTg ngày 31.8.2005 của Thủ tướng Chính phủ, để tham mưu UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Theo chỉ thị này, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cũng được giao trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai những nội dung quy định trong Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ đến các phòng, ban và nhân dân để thực hiện; Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện theo quy định để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Văn Thế Thiện

(Văn phòng UBND tỉnh)