UBND tỉnh: Phê duyệt giá bồi thường đất thuộc Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Cập nhật ngày: 04/06/2019 - 09:43

BTNO - Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn hai xã Long Phước và Long Khánh (huyện Bến Cầu).

Theo đó, tại xã Long Phước, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm, trồng lúa tiếp giáp đường đất đỏ, có độ rộng nền đường từ 3,5 mét đến dưới 9 mét, nằm ngoài khu dân cư thuộc vị trí 2, xã loại III được bồi thường với giá 133.000 đồng/m2. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm, trồng lúa nằm ngoài khu dân cư thuộc vị trí 3, xã loại III được bồi thường với giá 60.000 đồng/m2.

Đối với xã Long Khánh, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm, trồng lúa tiếp giáp đường nhựa, có độ rộng nền đường từ 3,5 mét đến dưới 9 mét, nằm ngoài khu dân cư thuộc vị trí 2, xã loại III được bồi thường với giá 319.000 đồng/m2. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm, trồng lúa nằm ngoài khu dân cư thuộc vị trí 3, xã loại III được bồi thường với giá 60.000 đồng/m2.

UBND tỉnh giao UBND huyện Bến Cầu, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Bến Cầu tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Mạnh Nhân