UBND tỉnh thông báo: Chi trả hỗ trợ bổ sung đối với dự án Phước Đông - Bời Lời

Cập nhật ngày: 07/10/2011 - 12:44

Thực hiện Công văn 1218/CP-KTN ngày 23.7.2011 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu Liên hợp công nghiệp -đô thị- dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát lại các khoản hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26.9.2011 đã tổ chức triển khai phát phiếu tính toán chi hỗ trợ bổ sung đến từng hộ, gia đình có liên quan đến dự án Khu Liên hợp công nghiệp -đô thị- dịch vụ Phước Đông - Bời Lời và đã tiếp nhận lại những ý kiến góp ý của các hộ dân trong vùng dự án. Ngày 6.10.2011, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại trực tiếp và giải quyết các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án Khu Liên hợp công nghiệp -đô thị- dịch vụ Phước Đông - Bời Lời.

Người dân trong vùng dự án phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với UBND tỉnh

UBND tỉnh thông báo đến các hộ dân đã nhận phiếu tính toán chi hỗ trợ bổ sung như sau:- Tổ chức chi trả tiền hỗ trợ bổ sung vào cuối tháng 10.2011;- Các hộ dân còn ý kiến thắc mắc, gửi kiến nghị về UBND các xã nơi cư trú; các điểm công khai phiếu chi hỗ trợ bổ sung hoặc cán bộ đến vận động tuyên truyền;- Thời gian tiếp nhận: 3 ngày, kể từ ngày 9.10.2011 đến hết ngày 11.10.2011 (trong giờ làm việc).

Giao trách nhiệm UBND huyện Trảng Bàng, huyện Gò Dầu chỉ đạo UBND các xã: Đôn Thuận, Lộc Hưng, Gia Lộc, Phước Đông, Bàu Đồn, Phước Thạnh triển khai thông báo này đến các hộ dân và tổ chức tiếp nhận kiến nghị của các hộ dân tại trụ sở UBND các xã; Tổ công tác tuyên truyền vận động, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nay UBND tỉnh thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ bổ sung nằm trong dự án Khu Liên hợp công nghiệp -đô thị- dịch vụ Phước Đông - Bời Lời được biết, thực hiện.

UBND TỈNH