UBND tỉnh: Xem xét quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù

Cập nhật ngày: 23/04/2012 - 11:13

Theo Quyết định 68/2010/QĐ-TTg ngày 01.11.2010 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Người cao tuổi là một trong 28 hội đặc thù trên phạm vi cả nước.

(BTNO) – Sở Nội vụ đang trình UBND tỉnh thông qua dự thảo Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với cán bộ Hội chuyên trách là công chức, viên chức trong biên chế, được cử làm công tác Hội hưởng lương xếp theo ngạch chuyên môn, nghiệp vụ đang hưởng; phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ.

Đối với cán bộ hiện đang công tác nhưng kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo Chủ tịch Hội và tương đương được hưởng phụ cấp 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo Thông tư 78/2005/TT-BNV ngày 10.8.2005 của Bộ Nội vụ.

Đối với những trường hợp là người đã nghỉ hưu được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của Hội, không thực hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức mà được hưởng thù lao. Ở cấp tỉnh, Chủ tịch và tương đương được hưởng thù lao bằng 5,00 lần so với mức lương tối thiểu chung; Phó Chủ tịch và tương đương, bằng 4,00 lần so với mức lương tối thiểu chung – bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch Hội. Ở cấp huyện, thị xã, Chủ tịch và tương đương được hưởng thù lao bằng 3,20 lần so với mức lương tối thiểu chung; Phó Chủ tịch và tương đương, bằng 2,56 lần so với mức lương tối thiểu chung – bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch Hội. Ở cấp xã (phường, thị trấn), Chủ tịch và tương đương được hưởng thù lao bằng 1,50 lần so với mức lương tối thiểu chung; Phó Chủ tịch và tương đương, bằng 1,20 lần so với mức lương tối thiểu chung – bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch Hội.

Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời gian giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đó. Các khoản về chế độ thù lao quy định trên không tính để trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (trừ cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế được cử sang làm công tác Hội).

Dự kiến, quy định này sẽ được xem xét, thảo luận tại phiên họp của UBND tỉnh vào ngày 25.4 tới.

HY UYÊN