Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2020 

Cập nhật ngày: 22/10/2020 - 19:48

BTNO - Ngày 19.10, tại hội trường UBND phường 1 (TP. Tây Ninh), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020.

Tham dự hội nghị có hơn 180 đại biểu cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các dân tộc, tôn giáo của huyện Châu Thành, thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin một số nội dung cơ bản của Luật Hoà giải ở cơ sở; Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo; Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT ngày 22/9/2020 về hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Hội nghị cũng đã trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật và trả lời các thắc mắc, kiến nghị của cơ sở trong quá trình triển khai tuyên truyền, phổ biến, pháp luật ở địa phương. Qua đó nhằm giúp cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và chức sắc tôn giáo, người uy tín đồng bào dân tộc hiểu rõ hơn nội dung của các luật và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phục vụ tốt hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến luật đến Nhân dân.

Được biết, trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các huyện, thị xã còn lại.

MTTQ