BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn bản mới Tháng 04/2005

Cập nhật ngày: 30/04/2005 - 12:00
Tài chính: - Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27.12.2004 sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22.12.2003 và Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18.08.2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng. - Thông tư số 128/2004/TT-BTC ngày 27.12.2004 sửa đổi thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22.12.2003 và thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01.09.2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. - Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18.01.2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6). - Thông tư số 09/2005/TT-BTC ngày 28.01.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý & sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ & vừa giai đoạn 2004 - 2008. - Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04.02.2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13.08.2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23.07.2004 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. - Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30.03.2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Lao động : - Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05.01.2005 của Bộ Lao động TB & XH hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân viên chức, nhân viên trong các Công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính Phủ. - Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11.01.2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động. - Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19.04.2005 của Chính Phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường, chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức. Kỹ thuật : - Quyết định số 02/2005/QĐ-BXD ngày 06.01.2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành TCXDVN 332:2004 " Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đâi lượng và đơn vị". - Quyết định số 03/2005/QĐ-BXD ngày 06.01.2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 325:2004 " Phụ gia hoá học cho beton". - Quyết định số 04/2005/QĐ-BXD ngày 06.01.2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành TCXDVN 309:2004 " Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung". - Quyết định số 01/ 2005/QĐ-BXD ngày 06.01.2005 về việc ban hành TCXDVN 327:2004 "Kết cấu beton và beton cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển." - Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21.02.2005 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26.05.2004 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. - Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD ngày 24.01.2005 về việc ban hành " Định mức dự toán xây dựng cơ bản". - Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03.02.2005 về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. - Quyết định số 09/2005/QĐ-BXDngày 07.04.2005 về việc ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam". - Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 01.04.2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. Khác : - Lệnh số 23/2004/L-CTN ngày 14.12.2004 của Chủ Tịch Nước về việc công bố Luật Cạnh tranh. - Quyết định số 215/2004/QĐ-TTg ngày 29.12.2004 của Thủ Tướng Chính Phủ về giá bán điện. - Quyết định số 31/2004/QĐ-BKHCN ngày 29.10.2004 của Bộ Khoa học & công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam. - Quyết định số 32/2004/QĐ-BKHCN ngày 29.10.2004 của Bộ Khoa học & công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam. - Quyết định số 34/2004/QĐ-BKHCN ngày 29.10.2004 của Bộ Khoa học & công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam. - Quyết định số 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21.12.2004 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thủy nội địa. - Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28.02.2005 của Thủ Tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng. - Quyết định số 10/2005/QĐ-BCN ngày 14.03.2005 của Bộ Công Nghiệp về việc ban hành Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển công nghiệp Việt Nam và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương". - Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19.04.2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. (Liên hệ Cô Phai - Văn phòng cty để có thông tin)