4 lưu ý của Bảo hiểm xã hội về thẻ BHYT mẫu mới

Việc cấp thẻ BHYT mẫu mới sẽ được thực hiện khi cơ quan Bảo hiểm xã hội ở các địa phương sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ.