Nhiều chính sách bảo hiểm y tế được điều chỉnh từ ngày 1.3

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1-3, Thông tư số 30/2020/ TT-BYT ngày 31-12-2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực thi hành.