Phí thăm quan danh thắng, người Việt Nam như người nước ngoài

Thông tư số 85/2019/TT-BTC đã quy định cụ thể danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, gồm 22 loại phí; danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, gồm 7 lệ phí.