Pháp luật   Tin tức

TAND tối cao:

Việc nhận đơn khởi kiện, mở phiên toà tuỳ theo cấp độ dịch 

Cập nhật ngày: 27/11/2021 - 16:52

BTNO - Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, TAND tối cao vừa có Công văn 365/TANDTC-VP ngày 21.10.2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong TAND.

Việc mở phiên toà sẽ căn cứ cấp độ dịch nơi Toà án, đơn vị đặt trụ sở.

Theo đó, Chánh án TAND tối cao yêu cầu chánh án các Toà án, thủ trưởng đơn vị thuộc TAND tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19; các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, bộ ngành, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu trong việc phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép. Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài. Chủ động đề ra các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và thực hiện dứt khoát, kịp thời.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và công bố cấp độ dịch của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xác định cấp độ dịch nơi Toà án, đơn vị đặt trụ sở và tổ chức xây dựng, thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Cập nhật các thông tin, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, bộ ngành, chính quyền địa phương và căn cứ tình hình cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. 

Tổ chức thông báo, hướng dẫn kịp thời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chức trong đơn vị về cấp độ dịch nơi Toà án, đơn vị đặt trụ sở và các biện pháp phòng, chống dịch mà Toà án áp dụng. Tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại địa bàn nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở. Tổ chức thực hiện nghiêm các hướng dẫn về việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế đối với công chức và người đến trụ sở Toà án, đơn vị làm việc.

Trường hợp Chính phủ, Bộ Y tế, bộ, ngành và chính quyền địa phương không có quy định, hướng dẫn khác thì chánh án Toà án, thủ trưởng đơn vị căn cứ cấp độ dịch nơi Toà án, đơn vị đặt trụ sở để quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, việc nhận đơn khởi kiện, mở phiên toà sẽ tuỳ thuộc vào cấp độ dịch nơi Toà án, đơn vị đặt trụ sở. Chẳng hạn, Toà án ở vùng có dịch cấp độ 1 được trực tiếp nhận đơn, tổ chức phiên toà, nhưng ở cấp độ 3 vẫn có thể trực tiếp nhận đơn nhưng không tổ chức/hạn chế mở phiên toà; riêng cấp 4 không tổ chức/hạn chế, có điều kiện việc trực tiếp nhận đơn và mở phiên tòa. 

Việc tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở thì Toà án ở vùng cấp độ 1 và 2 được tổ chức; tuy nhiên ở cấp độ 4 thì không tổ chức/hạn chế, có điều kiện… Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong và ngoài trụ sở, Toà án ở vùng dịch cấp độ 1 được tổ chức không hạn chế số người; ở cấp độ 2 hạn chế, còn ở cấp 3 và 4 không tổ chức/hạn chế…

Cũng theo Công văn 365/TANDTC-VP, tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6.8.2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2021, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31.5.2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các hướng dẫn trước đây của TAND tối cao không phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12.10.2021 của Bộ Y tế.

Trường hợp quy định, hướng dẫn của Trung ương, địa phương và TAND tối cao không phù hợp, khả thi đối với Toà án, đơn vị thì đề nghị, báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ và sửa đổi quy định, hướng dẫn.

Thiên Di