BAOTAYNINH.VN trên Google News

Viên chức chưa được thôi việc trong những trường hợp nào? 

Cập nhật ngày: 16/10/2023 - 09:18

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp chưa giải quyết thôi việc đối với viên chức, theo đó có trường hợp “do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế”. Việc xác định cụ thể nội dung “do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế” do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Hoàng Luật (Hưng Yên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trường hợp như sau:

Viên chức làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập muốn chấm dứt hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, nhưng khi gửi thông báo với mong muốn chấm dứt thì nhận được phản hồi từ Ban lãnh đạo đơn vị rằng không đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc và lý do được đưa ra là "do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế" theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

Ông Luật tìm hiểu quy định của pháp luật được biết, thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010: 

"Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

… 4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày".

Ông Luật đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, quy định chưa giải quyết thôi việc của viên chức trong trường hợp "do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế" được áp dụng trong trường hợp cụ thể nào? Việc áp dụng quy định nói trên có ảnh hưởng, mâu thuẫn với quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010 không? Việc viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không xác định thời hạn sau khi nhận được thông báo viện dẫn quy định nêu trên có phải hành vi trái pháp luật?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp chưa giải quyết thôi việc đối với viên chức, theo đó có trường hợp "do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế". 

Việc xác định cụ thể nội dung "do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế" do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trường hợp ông Nguyễn Hoàng Luật không đồng ý với lý do nêu trên thì có thể đề nghị làm rõ để được giải thích cụ thể.

Nguồn chinhphu