Liên hoan các ban nhạc tỉnh Tây Ninh lần thứ I.2022:

Vực dậy phong trào, vinh danh những nghệ sĩ tài năng

Vực dậy phong trào, vinh danh những nghệ sĩ tài năng
Vực dậy phong trào, vinh danh những nghệ sĩ tài năng
Vực dậy phong trào, vinh danh những nghệ sĩ tài năng
Vực dậy phong trào, vinh danh những nghệ sĩ tài năng
Vực dậy phong trào, vinh danh những nghệ sĩ tài năng