Xây dựng nông thôn mới ở 25 xã điểm: Đến cuối tháng 4 phải xong công tác quy hoạch

Cập nhật ngày: 14/04/2012 - 05:24

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) về thực hiện xây dựng NTM ở Tây Ninh.

Theo thông báo này, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Các ngành, các cấp tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM; Thực hiện thường xuyên và liên tục qua các chuyên mục về xây dựng NTM trên báo, đài, hệ thống truyền thanh để cán bộ, nhân dân, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, các mạnh thường quân cùng tham gia xây dựng NTM; Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt theo chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX để đạt được các mục tiêu đề ra.

Lao động nông thôn

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi các xã lập quy hoạch xây dựng NTM. Thời gian hoàn thành công tác quy hoạch 25 xã điểm chậm nhất là cuối tháng 4.2012, các xã còn lại hoàn thành vào cuối quý II năm nay; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo quy định cơ cấu phân bổ vốn đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội NTM giai đoạn 2011 - 2015 để sớm trình UBND tỉnh và phân khai nguồn vốn đợt 1 của chương trình xây dựng NTM năm 2012 cho 2 xã Thạnh Đông (Tân Châu) và Long Thành Trung (Hoà Thành); Đôn đốc các huyện, thị khẩn trương hoàn chỉnh các dự án đầu tư theo đúng quy định để có cơ sở phân khai nguồn vốn, ưu tiên phân khai nguồn vốn cho các địa phương đăng ký trước và đề xuất cơ chế cho ứng vốn nếu hết vốn trong dự toán khi thực hiện dự án.

 UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phổ cập kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn 25 xã điểm để trình UBND tỉnh; Giao Sở Nội vụ làm việc với UBND các huyện, thị xây dựng phương án bố trí cho mỗi xã 1 cán bộ chuyên trách về xây dựng NTM, trình UBND tỉnh xem xét để thông qua HĐND tỉnh vào tháng 6.2012; Giao Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng ưu tiên đầu tư cho 25 xã điểm để thực hiện tiêu chí giảm nghèo và chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên hỗ trợ cho vay thực hiện đầu tư các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại 25 xã điểm.

HOÀNG THI