Xây dựng nông thôn mới ở Tân Biên: Chỉ có 2 tiêu chí đạt chuẩn ở 9/9 xã

Cập nhật ngày: 15/06/2012 - 03:05

(BTNO)- UBND huyện Tân Biên cho biết, đến nay, 9/9 xã trong toàn huyện đang tiến hành lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM). Huyện có 2 xã được chọn làm xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015 là Trà Vong và Thạnh Bình. Hai xã này đã chuyển đồ án cho đơn vị tư vấn chỉnh sửa theo góp ý của Sở Xây dựng. Hiện UBND huyện Tân Biên đang xem xét phê duyệt 2 đồ án này.

Tiêu chí về nhà ở dân cư chưa đạt

Đến nay, Tân Biên có 2 xã đạt 6 tiêu chí, 2 xã đạt 5 tiêu chí, 3 xã đạt 4 tiêu chí, 2 xã đạt 3 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia (19 tiêu chí). Trong tiến trình xây dựng NTM, các xã đang ra sức thực hiện các tiêu chí. Cho đến nay, 9/9 xã trong huyện đều chưa đạt tiêu chí về giao thông. Về tiêu chí thuỷ lợi, huyện đã có 5 xã đạt chuẩn. Về điện, huyện có 5 xã đạt tiêu chuẩn 100% hộ sử dụng điện an toàn. Toàn huyện chỉ có 1/14 trường đạt chuẩn quốc gia, chưa đạt chuẩn về tiêu chí trường học.

Hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá trên địa bàn huyện cũng chưa đạt. Cả 7 trung tâm văn hoá thể thao ở 7 xã đều chưa đạt chuẩn; 47/47 ấp chưa có nhà văn hoáa. Toàn huyện có 6 chợ nông thôn, 1 chợ trung tâm cụm xã nhưng chưa đạt chuẩn nên tiêu chí chợ nông thôn cũng xem như chưa đạt. Đặc biệt, Tân Biên hiện còn đến 762 hộ có nhà tạm dột nát ở các xã nông thôn nên tiêu chí về nhà ở dân cư chưa đạt. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân trong huyện chiếm đến 6,04%, là nguyên nhân khiến tiêu chí về hộ nghèo cũng chưa đạt,

Toàn huyện chỉ có tiêu chí về bưu điện và tiêu chí văn hoá là đạt ở 9/9 xã.

Các tiêu chí cơ cấu lao động, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí giáo dục, tiêu chí y tế, môi trường, an ninh trật tự xã hội đều không đạt.

HOÀNG THI