Tháng Giêng đi giỗ họ (6 hình)

Giỗ họ ở phủ từ diễn ra trong hai ngày: tiên thường và chính giỗ. Ngày giỗ, không chỉ những người mang chính họ mà tất cả mọi người đều có thể đến dự. Bởi đó có thể là tông họ của mẹ, của chồng, của vợ…

Thức ăn được chuẩn bị để đãi từ 30 - 50 bàn.

Bộ Sưu Tập Ảnh khác