Xã hội   Giáo dục

Xem xét cắt phụ cấp thâm niên đối với giáo viên

Cập nhật ngày: 05/08/2020 - 08:14

BTN - Theo quy định của luật mới, chế độ phụ cấp thâm niên, sau một thời gian áp dụng đã chính thức bị bãi bỏ. Điều 76 quy định: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”.

Mới đây, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Văn bản của Sở Tài chính nêu: “Theo Luật Giáo dục năm 2019, kể từ ngày 1.7.2020, giáo viên sẽ không còn được phụ cấp thâm niên như quy định tại Nghị định 54/2011 NĐ-CP.

Để có cơ sở về việc chi trả chế độ phụ cấp thâm niên cho giáo viên và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 theo đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị Sở Nội vụ phối hợp, có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đối với việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên theo đúng quy định của Luật Giáo dục năm 2019”.

Như đã đề cập nhiều lần, theo quy định của luật mới, chế độ phụ cấp thâm niên, sau một thời gian áp dụng đã chính thức bị bãi bỏ. Điều 76 quy định: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”.

Còn theo Điều 77 (chính sách đối với nhà giáo): “Nhà nước có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình.

Nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hoà nhập được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi. Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Sở GD&ĐT đang xin ý kiến của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên.

Đ.V.T