Thời Sự - Chính trị   Dịch vụ công trực tuyến

Giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

16/17 sở, ngành và 8/9 UBND cấp huyện được đánh giá đạt loại tốt 

Cập nhật ngày: 01/12/2020 - 13:54

BTNO - Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự quan tâm, trách nhiệm hơn trong chỉ đạo, điều hành và nghiêm túc tổ chức thực hiện việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Người dân hoàn thiện hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Hiện nay, việc đánh giá giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được thực hiện trên hệ thống máy tính bảng; tại cấp huyện và cấp xã thực hiện khảo sát trực tiếp cá nhân, tổ chức bằng phiếu khảo sát và thực hiện đánh giá nội bộ theo quy định.

Kết quả đánh giá nội bộ về việc giải quyết TTHC năm 2020,  cấp tỉnh có 16/17 cơ quan được đánh giá loại tốt, 1 cơ quan đánh giá loại khá (Sở Tài nguyên và Môi trường); cấp huyện có 8/9 cơ quan được đánh giá loại tốt, 1 cơ quan được đánh giá loại khá (UBND thị xã Trảng Bàng); cấp xã có 5/94 đơn vị được đánh giá đạt loại xuất sắc, 78 đơn vị đạt loại tốt, 10 đơn vị đạt loại khá và 1 đơn vị đạt loại trung bình (UBND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành).

Công chức Tư pháp UBND phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ TTHC.

Đến nay, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua hệ thống máy tính bảng được 7.165 lượt với 3 mức: “rất hài lòng” 6.053 lượt (đạt 84,5%), “hài lòng” 971 lượt (đạt 13,5%), “bình thường” 141 lượt (gần 2%).

Đối với cấp huyện và cấp xã, qua khảo sát bằng phiếu về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho thấy, trong năm 2020 tất cả cá nhân, tổ chức được khảo sát đều hài lòng đối với sự phục vụ của đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Phương Thuý