baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

17 thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XII

Cập nhật ngày: 28/04/2010 - 05:30

Chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khoá XII

Thủ tướng Chính phủ đã phân công các Bộ trưởng cùng Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị một số báo cáo, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII khai mạc vào ngày 20.5 tới.

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2010; Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29.6.2006 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư...

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2010; Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008; Tờ trình và dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Báo cáo của Chính phủ về Đề án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị.

Tờ trình và dự thảo Luật Viên chức sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011.

Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư, bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, trình Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân duyệt, ký thay Thủ tướng trình Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện pháp lệnh bình đẳng giới năm 2009 theo quy định của Luật Bình đẳng giới; phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2009 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Tờ trình và dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị. Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo việc thực hiện xoá đói, giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010); việc quản lý, lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án liên quan trực tiếp đến xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.

Tổng Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chuẩn bị các báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dự thảo luật Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Riêng đối với Dự án Luật Đầu tư công và Dự án Luật Thủ đô, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện để trình Chính phủ cho ý kiến.

(Theo chinhphu.vn)