BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả

Cập nhật ngày: 23/03/2015 - 05:45

Tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Nhà nước, đã được thực hiện liên tục, thường xuyên trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, có một thực tế là sau nhiều năm thực hiện, việc tinh giản số lượng biên chế không giảm mà còn tăng thêm, có nghĩa là chính sách tinh giản biên chế chưa thật sự giảm được những người cần giảm.

Vậy làm thế nào để Đề án mới đây về tinh giản biên chế thực sự đạt kết quả như mong muốn, để chúng ta chọn lọc được những nhân lực tốt trong số 2,8 triệu cán bộ công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Những băn khoăn này của nhiều thính giả và người dân được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trực tiếp trả lời trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tuần này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.
 

PV: Chúng tôi xin được chuyển đến Bộ trưởng câu hỏi đầu tiên của một cán bộ về quản lý nhân sự ở một cơ quan cho biết: Tôi quan tâm đặc biệt đến kế hoạch tinh giản biên chế mới của Nhà nước, Bộ trưởng có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Chương trình tinh giản biên chế mới này để chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao?

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình: Đề án tinh giản biên chế lần này có mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chọn lựa được những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tinh giản biên chế sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và cải cách chính sách tiền lương.

Yêu cầu là tuyên truyền để thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện, phân rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhất là trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giải pháp lần này có một số điểm mới so với các kế hoạch, các đề án trước đây. Đó là xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó xác định biên chế phù hợp đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong thực hiện, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành tổ chức chỉ đạo thực hiện. Thứ ba là kì này giao thẩm quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   

PV: Một lá thư khác gửi về chuyên mục hỏi: Tôi là một công chức cấp xã có thâm niên công tác, xin hỏi Bộ trưởng tôi có phải là đối tương tinh giản biên chế trong đợt này hay không?

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình: Như tôi đã nói, đối tượng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn cũng nằm trong phạm vi áp dụng đề án này. Đây là một nội dung các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải quan tâm.

Khi tiến hành triển khai đề án, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng một kế hoạch về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó tổ chức thực hiện và trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu rất quan trọng trong việc quyết định tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

PV: Một vị thính giả gửi thư về chuyên mục nêu thực tế: Mười năm qua nước ta đã thực hiện tinh giản biên chế 3 lần nhưng tôi để ý thấy chưa lần nào đạt được kết quả như mong muốn. Như Bộ trưởng đã từng báo cáo trước Quốc hội đến năm 2013, sau 10 năm thực hiện tinh giản số lượng biên chế không những không giảm mà còn tăng thêm, bộ máy ngày càng phình to. Vậy tôi muốn hỏi Bộ trưởng sẽ có biện pháp gì để kế hoạch tinh giản biên chế lần này đạt được mục tiêu đề ra tránh tính trạng “đánh trống bỏ dùi”?

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình: Giải pháp thứ nhất là tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để tạo nhận thức và trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và để tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi tổ chức triển khai thực hiện.

Giải pháp thứ hai là đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó bố trí số biên chế hợp lý cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Giải pháp thứ ba là tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong quá trình thực hiện đề án chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế tinh giản và nghỉ hưu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giải pháp thứ tư là xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý.

Giải pháp thứ năm là nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá.

Giải pháp thứ sáu là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!./.

Nguồn VOV