BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm: Đẩy mạnh việc thực hiện các các chương trình đột phá, trọng điểm của tỉnh

Cập nhật ngày: 23/06/2012 - 02:24

Họp trực tuyến tại UBND tỉnh - một trong những giải pháp thực hiện CCHC

(BTNO) - Theo UBND tỉnh, trong chương trình đột phá, trọng điểm của tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng, tính đến tháng 6.2012, Tây Ninh đã thực hiện 109 dự án, đề án (DA) đã đề ra, hoàn thành 09/109 DA, triển khai thực hiện 45/109 DA; chuẩn bị đầu tư 46/109 DA; chưa chuẩn bị đầu tư 09/109 DA. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là chủ trương tạo nguồn vốn để thực hiện: Xây dựng dự án huy động vốn từ đất đai, khoáng sản; kêu gọi theo hình thức BTO, BOT, BT…

Về phát triển nguồn nhân lực, tỉnh đã xem xét cử 01 viên chức ngành Giáo dục đi nghiên cứu sinh tại nước ngoài (Trung Quốc), 05 sinh viên đào tạo trong nước (gồm 01 thạc sĩ và 04 đại học). Tổ chức 01 lớp kiểm tra trình độ tiếng Anh đối với 95 cán bộ, công chức, viên chức, dự nguồn; xét chọn 19 người đủ điều kiện để tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh nhằm đạt chuẩn để đào tạo sau đại học tại cơ sở nước ngoài.

Trong Chương trình cải cách hành chính, tỉnh tiếp tục tập trung kiểm soát thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ của 14 sở, ban, ngành tỉnh và danh mục văn bản quản lý nhà nước đã hết hiệu lực thuộc lĩnh vực Tư pháp do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành từ năm 2000 đến năm 2011. Tiếp tục duy trì thực hiện cơ chế một cửa tại 100% đơn vị sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính cùng cấp ở một số lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 mô hình một cửa điện tử tại UBND Thị xã, đang vận hành thử nghiệm mô hình điện tử tại UBND huyện Hoà Thành, Trảng Bàng.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, cử 16 công chức, viên chức đi học cao học; 03 công chức, viên chức đi nghiên cứu sinh; 65 cán bộ, công chức xã tự đào tạo trình độ đại học. Tổ chức 01 lớp đào tạo tiếng Khmer với 45 học viên; 02 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND với 318 học viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước với khoảng 450 lượt người tham dự. Tuyển dụng 138 công chức, 26 viên chức. Tiếp nhận và bố trí 50 dự nguồn cán bộ, công chức.

27/123 đơn vị thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, từng bước chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, trong đó số đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận là 22 đơn vị và đang xây dựng là 05 đơn vị. Đưa vào vận hành hệ thống họp trực tuyến phục vụ các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh với các huyện, thị xã; sử dụng phần mềm họp không giấy trong một số cuộc họp của UBND tỉnh; sử dụng phần mền eOffice tại 06 sở, ban, ngành tỉnh và 01 huyện.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đã bố trí vốn đợt I năm 2012 là 41,2 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn 66,650 tỷ đồng. Hiện đã có 71/82 xã triển khai công tác lập quy hoạch, trong đó 55/71 xã đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang lập đồ án quy hoạch.

HY UYÊN