BAOTAYNINH.VN trên Google News

85 năm vì nghĩa lớn

Cập nhật ngày: 02/02/2015 - 05:31

Trong quá trình đồng hành cùng dân tộc 85 năm qua, như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”, trong những thời khắc quyết định lịch sử, Đảng CSVN luôn luôn là người “đứng mũi chịu sào”, không ngại gian khổ hy sinh, lèo lái đưa con thuyền cách mạng VN vượt qua bao phong ba bão táp của thời cuộc.

Vì lẽ đó, Đảng CSVN, lực lượng duy nhất có khả năng đảm đương vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc VN, được nhân dân tin tưởng giao trọng trách “chèo lái” đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa; đó là một vai trò có tính tất yếu lịch sử, khách quan chớ không phải Đảng “tự vơ lấy quyền đó, rồi cố bám giữ” như một số lực lượng thù địch với Đảng CSVN và cách mạng VN đã và đang ra sức bài xích, tìm mọi cách và bằng mọi giá bác bỏ vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc VN.

85 năm qua, dân tộc VN từ kiếp đời nô lệ dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, đi theo Đảng CSVN đã giành lại được tự do, hạnh phúc. Đất nước VN từ một thuộc địa của Pháp, đi theo đường Đảng vạch, đã đấu tranh giành được độc lập; từ một lãnh thổ bị chia cắt làm hai miền, đi theo lối Đảng chỉ, đã hoàn thành sự nghiệp Tổ quốc uỷ thác là thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Từ bị bao vây cấm vận và từ trong dòng xoáy suy thoái của mô hình CNXH giáo điều, Đảng CSVN đã khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ Đại hội VI-1986 đến nay đã đưa sự nghiệp cách mạng nước ta thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng một cách không tưởng và tạo cho đất nước Việt Nam một diện mạo mới, con người Việt Nam có một vị thế mới trong cộng đồng quốc tế.

Điều đó thêm một lần nữa khẳng định, việc Đảng CSVN lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là hoàn toàn đúng đắn; mục tiêu của Đảng xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là hoàn toàn phù hợp với khát vọng của nhân dân VN và tư tưởng của loài người tiến bộ.

Với Đảng CSVN hiện nay, từ một đảng bị coi là bóng ma (trước tháng 8.1945), bị đặt ngoài vòng pháp luật, đã trở thành một đảng cầm quyền vững vàng suốt gần 70 năm qua. Từ một đảng bị chủ nghĩa tư bản đế quốc cô lập, o ép trên chính trường quốc tế, hiện nay Đảng ta đang triển khai quan hệ với hơn 200 chính đảng ở 114 nước, trong đó có hơn 100 đảng cộng sản và công nhân, gần 50 đảng cầm quyền, gần 80 đảng đang tham gia quốc hội, nghị viện các nước.

Những “con số biết nói” trên tiếp tục khẳng định, Đảng CSVN là đảng cách mạng chân chính, một đảng luôn vì đại nghĩa của dân tộc và nền văn minh nhân loại, một đảng cầm quyền phù hợp với Hiến chương của LHQ và pháp luật VN, đường lối chính trị của Đảng là đúng đắn với hoàn cảnh, điều kiện của cách mạng và đất nước VN, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

85 năm vì nghĩa lớn dân tộc và thời đại của Đảng CSVN, do đó, hiển nhiên là sự thật lịch sử, không ai có thể xuyên tạc hoặc phủ nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu vĩ đại đạt được, thực tiễn cũng cho thấy không ít những hạn chế, yếu kém hay thách thức đang đặt ra đối với vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng hiện nay. Điều đó Đảng đã tự kiểm điểm, đánh giá và tự nhận thức tại hội nghị lần thứ tư BCH TW khoá XI và các hội nghị TW tiếp sau.

Chúng ta tin tưởng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất định Đảng CSVN sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đất nước tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như đã định!

TÂY NINH