6 nhiệm vụ trọng tâm  phát triển đô thị thông minh

Ngày 27.1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 171/UBND-KT về việc triện khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.