Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhân dân là nguồn gốc mọi sức mạnh của Đảng

Bài 2: Củng cố mặt trận tư tưởng 

Cập nhật ngày: 05/12/2023 - 23:38

BTN - Nói về vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, điều kiện cụ thể ở Tây Ninh nói riêng, TS. Nguyễn Quốc Dũng và TS. Nguyễn Thị Huỳnh Như khái quát ở những điểm sau.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi thiết kế infographic tuyên truyền bảo vệ nền tảng của Đảng năm 2023.

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề quyết định đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Xây dựng Đảng về tư tưởng giữ vai trò trọng yếu trong quá trình hoạt động của Đảng.

Xây dựng Đảng về tư tưởng không chỉ làm cho lý luận, thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin thấm nhuần trong toàn Đảng, giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, mà còn làm cho Đảng và mỗi đảng viên không ngừng nâng cao ý chí phấn đấu, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu xuyên tạc, phản động... Bởi lẽ đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần vào việc bảo vệ cán bộ. Thông qua quá trình này, kiến thức, bản lĩnh, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng từng bước nâng lên; ngày càng cảnh giác, biết nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tự tạo cho mình vắc-xin đề kháng với mọi sự chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, quá trình này đã góp phần quan trọng vào việc làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, chứng minh tất cả những quan điểm mà chúng tuyên truyền là sai trái, thể hiện âm mưu, ý đồ đen tối, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và nhân dân.

Vì lẽ đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng khiến cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thêm đoàn kết một lòng, tin tưởng vào lẽ phải, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ đó phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố mặt trận tư tưởng, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới. Tư tưởng là một trong những mặt trận diễn ra cuộc đấu tranh giữa ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm sai trái, thù địch. Giữ vững mặt trận này là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong điều kiện hiện nay.

Tuy nhiên, trước tác động của nhiều yếu tố bên ngoài cũng như ngay trong nội bộ, nếu không có sự cảnh giác thì đều dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực. Bởi vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo dựng niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Điều này chính là giữ vững được mặt trận tư tưởng.

Cần nhận thấy, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một hệ thống khép kín, hoàn thiện một lần là xong mà là một hệ thống mở, có thể bổ sung bằng những tư liệu hiện thực. Do vậy, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới. Muốn bảo vệ phải phát triển, bảo vệ không có nghĩa “ôm giữ” cả những luận điểm đã bị thực tiễn vượt qua.

Việc phát triển học thuyết trong điều kiện mới cũng hết sức khó khăn, phức tạp, do đó, với động cơ để làm cho tốt hơn, chúng ta cần phải thực sự dân chủ, lắng nghe, phân tích khách quan; tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại và những giá trị truyền thống của dân tộc để hoàn thiện lý luận. Ở đây, trong quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì các điều kiện để thực hiện vấn đề trên được hỗ trợ một cách tích cực, có hiệu quả.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế, trong nước và tỉnh Tây Ninh, nhằm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22.10.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 17.5.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong Đảng bộ tỉnh;

Đề án số 05-ĐA/TU ngày 29.4.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giai đoạn 2022- 2025”.

Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, chính quyền tỉnh Tây Ninh, sự vào cuộc của tất cả cơ quan, đơn vị; việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả khả quan.

Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như các cán bộ, đảng viên sâu sắc, rõ nét hơn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác xây dựng, củng cố, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng và thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng chủ động tiếp cận, lan toả thông tin tích cực và nâng cao ý thức cảnh giác, đề kháng trước những thông tin xấu, độc.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Tây Ninh còn một số hạn chế. “Công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân chưa thường xuyên, công tác dự báo, định hướng dư luận- nhất là khi nảy sinh vụ việc phức tạp, nhạy cảm có lúc chưa kịp thời.

Việc giám sát, quản lý sử dụng internet, mạng xã hội của cán bộ, đảng viên chưa sâu sát; một số trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị trong tỉnh chưa xây dựng chuyên mục gắn với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hoặc nếu có thì còn mang tính hình thức.

Một số diễn đàn tuyên truyền trên mạng xã hội chưa hiệu quả, chưa nhiều bài viết có sự chia sẻ, tương tác, lan toả cao; cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có một số nội dung chưa được triển khai thực hiện”- TS. Nguyễn Quốc Dũng và TS. Nguyễn Thị Huỳnh Như nhận xét.

Theo hai tác giả, hạn chế nêu trên bắt nguồn từ một số nguyên nhân. Công tác, lãnh đạo, chỉ đạo việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền có nơi, có lúc chưa được quan tâm kịp thời.

Thông tin tuyên truyền chưa thật sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, người dân; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực quan tâm, chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà coi đó là nhiệm vụ của các bộ phận chuyên trách. Năng lực, tính nhạy cảm chính trị và kỹ năng viết bài, tin của một số cán bộ tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu. Từ đó, hai tác giả đề xuất giải pháp cho Tây Ninh, như sau:

Trước hết, thống nhất, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa tối quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với sự sống còn của chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu đối với các cấp uỷ, chính quyền, địa phương trong tỉnh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc của riêng cá nhân, đơn vị nào, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần tích cực, chủ động góp công, góp sức để việc thực hiện thật sự có sức lan toả mạnh mẽ. 

Để có thể thống nhất, nâng cao nhận thức, thiết nghĩ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương phải tiếp tục chỉ đạo một cách quyết liệt, nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào nghị quyết, phương hướng, chương trình hành động của Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị mình.

Việt Đông

(Còn tiếp)