Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực: Góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Bài 2: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực 

Cập nhật ngày: 02/02/2023 - 08:06

BTNO - Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái chủ trì hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2022

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn những hạn chế nhất định; trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp uỷ và người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa thật sự quyết liệt; một số nơi còn hình thức, việc kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ tuy có chuyển biến nhưng kết quả còn rất hạn chế, vẫn còn xảy ra một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, đất đai… ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền các cấp, cũng như ảnh hưởng đến môi trường đầu tư phát triển của địa phương.

Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả như đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng từng khẳng định: “Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, trong năm 2023 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh cho biết, để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng triệt để, hiệu quả, trong thời gian tới, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần phải thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp, trong đó tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các văn bản, quy định của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 5.11.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2025 và các ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban Chỉ đạo.

Đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 15.11.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục tình trạng sợ sai không dám làm, làm việc cầm chừng, phòng thủ trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, chủ động xây dựng triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, công tác kê khai tài sản, thu nhập, hoạt động tự kiểm tra nội bộ, xử lý người đứng đầu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị phụ trách.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo đảm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào những lĩnh vực có chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở địa phương, như quản lý tài chính, ngân sách; giải quyết các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản…

“Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, chú trọng áp dụng kịp thời biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng ngay trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giám định, định giá trong giải quyết các vụ án tham nhũng, tiêu cực... để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh uỷ phải kiên quyết, kiên trì, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu, đề xuất chủ trì xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng, kéo dài”- đồng chí Phạm Hùng Thái nhấn mạnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tạo sinh khí mới, quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ để đánh thắng “giặc nội xâm” và tập trung xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể tham nhũng, tiêu cực" (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Tố Tuấn