baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bài học kinh nghiệm trong triển khai công tác dân tộc

Cập nhật ngày: 29/07/2009 - 04:17

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc.

Sáng 29.7, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc. Các đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Thứ nhất, cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền các cấp phải cụ thể hoá Nghị quyết thành những chính sách, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, đồng bộ và thống nhất. Trong quá trình thực hiện cần có sự phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Thứ hai, thường xuyên quan tâm tới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào, nắm chắc diễn biến tâm tư tình cảm của đồng bào, phát huy dân chủ cơ sở, giải quyết tốt những bức xúc của đồng bào, nêu cao ý thức tự lực, tự cường và tạo lập niềm tin cho đồng bào.

Thứ ba, để giải quyết cơ bản vấn đề đói nghèo, các địa phương cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, bố trí sắp xếp dân cư, thực hiện phát triển sản xuất bền vững. Lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư có trọng điểm, xây dựng các mô hình về phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường.

Thứ tư, các bộ, ngành cần phối kết hợp chặt chẽ trong việc lồng ghép chính sách trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Cần bổ sung, sửa đổi kịp thời một số chính sách, kiên quyết xoá bỏ các chính sách kém hiệu quả hoặc các chính sách trùng lặp giữa các bộ, ngành.

Thứ năm, coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số như già làng, trưởng thôn, bản, trưởng dòng họ.

Thứ sáu, tập trung nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí gắn với đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.

(Theo chinhphu.vn)