BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tổng kết chương trình phối hợp công tác với Công an tỉnh

Cập nhật ngày: 18/06/2015 - 09:30

Hội nghi do ông Nguyễn Minh Tân – Uỷ viên Thường vụ trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (ảnh) chủ trì.

Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Dân vận và Công an các cấp trong tỉnh về công tác dân vận được triển khai thực hiện có hiệu quả, như tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận;

Giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận; cán bộ, chiến sĩ Công an ngày càng có trách nhiệm và gắn bó mật thiết với nhân dân, từng bước xây dựng được phong cách làm việc gần dân, sát dân, củng cố được niềm tin của nhân dân.

Công tác phối hợp giữa Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với lực lượng Công an trong vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương, đoàn thể phát động gắn với phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” ở cơ sở được tổ chức thực hiện thường xuyên và ngày càng chặt chẽ, phát huy tính sáng tạo, đổi mới, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, hệ thống Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng các cấp đã tích cực tham mưu và tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước kịp thời, có hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực, chủ động phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2020.

Về công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2015, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng tích cực, chủ động, nắm chắc tình hình nhân dân. Tiếp tục củng cố các đoàn thể yếu, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm đúng thực chất.

Tổ chức tốt các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15.10),...

Tố Tuấn