BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban hành quy định phân cấp quản lý công tác thi đua, khen thưởng ngành GD-ĐT

Cập nhật ngày: 04/04/2014 - 06:34

Tuy nhiên, Quyết định này không áp dụng cho việc xét tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, các hình thức thi đua, khen thưởng của Công đoàn và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng áp dụng cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành theo quy định của pháp luật hiện hành; Trưởng phòng GD-ĐT các huyện/thành phố chịu trách nhiệm tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của ngành GD-ĐT ở địa phương, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND các huyện/thành phố và Sở GD-ĐT để kiểm tra, theo dõi.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc sở, hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng của đơn vị; chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức thi đua và bình xét, khen thưởng.

Theo phân cấp quản lý, UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, công nhận các danh hiệu và tặng Bằng khen: Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến cho Giám đốc Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT công nhận các danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các trường, đơn vị trực thuộc Sở.

UBND các huyện/thành phố công nhận các danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các trường, đơn vị trực thuộc Phòng GD-ĐT.

Quyết định cũng quy định quy trình xét, tặng và đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, nhất là việc xét, công nhận đề tài khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Giao Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) có hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, đối tượng, số lượng, hồ sơ, quy trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và đề nghị khen thưởng để các huyện, thành phố, đơn vị, trường học tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Quyết định phân cấp quản lý nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng, đặc biệt Văn kiện Đại hội Đảng IX xác định “phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phương” và “phân cấp mạnh và toàn diện giữa các cấp trong hệ thống hành chính nhà nước”, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn phong trào thi đua ngành GD-ĐT.

Thái Thành