BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14 

Cập nhật ngày: 10/07/2024 - 16:09

BTNO - Chiều 9.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến Mai, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Tại buổi thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đã cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như: Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, ước giải ngân đến 30.6 đạt 30,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; Sản xuất công nghiệp dần phục hồi nhưng chưa đạt như kỳ vọng; Công tác cải cách hành chính chưa toàn diện, chuyển đổi số còn chậm…

Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung: Ưu tiên thúc đẩy, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các đột phá chiến lược; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách đã ban hành; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng cơ bản thống nhất với báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách Nhà nước; Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Tây Ninh; Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung đặc thù cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Bà Nguyễn Thị Yến Mai, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Về Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Tây Ninh, nhằm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai theo kế hoạch sử dụng dất và theo quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; duy trì quỹ đất trồng lúa hợp lý, phù hợp với chỉ tiêu phân bổ nhằm đảm bảo an ninh lương thực; sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng tập hợp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Vũ Nguyệt