Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố giám sát việc thực hiện chi hỗ trợ đối tượng tham gia phòng, chống dịch Covid- 19 theo Nghị quyết 52 trên địa bàn xã Thạnh Tân và xã Tân Bình. 

Cập nhật ngày: 19/03/2023 - 09:43

BTNO - Đoàn giám sát do ông Nguyễn Vĩnh Hưng- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố làm trưởng đoàn.

Đoàn giám sát tại xã Thạnh Tân

Đoàn giám sát tại xã Thạnh Tân.

Thực hiện Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 12.5.2022 của HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X về việc hỗ trợ một lần cho đối tượng tham gia phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, hai xã Thạnh Tân và Tân Bình đã chỉ đạo các ban, ngành xã, các ấp cung cấp danh sách các đối tượng tham gia và thực hiện chi trả kịp thời, bảo đảm theo quy định.

Cụ thể, xã Thạnh Tân, số người được phân công làm nhiệm vụ trực tiếp 8 người, gián tiếp 79 người, kinh phí được chi trả theo Nghị quyết 52 là 82.400.000 đồng. Xã Tân Bình, số người được chi là 36 người thuộc nhóm được phân công làm nhiệm vụ gián tiếp với số tiền chi trả là 5.400.000 đồng.

Cả hai xã Thạnh Tân và Tân Bình còn nhiều trường hợp không cung cấp chứng từ đầy đủ nên không có cơ sở chi tiền hỗ trợ theo quy định. Ngoài ra, thời gian chỉ đạo lập danh sách tổng hợp ngắn nên danh sách còn trùng lặp, sai sót dẫn đến kinh phí dự toán nhiều hơn kinh phí thực nhận.

Phương Ngân