Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2 

Cập nhật ngày: 28/11/2021 - 00:12

BTNO - Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Quốc Khánh- Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Ông Võ Quốc Khánh chủ trì cuộc họp.

Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành Nghị quyết thực hiện theo Luật Chăn nuôi năm 2018, nhằm khắc phục tình trạng phát triển chăn nuôi theo hướng tự phát, quản lý vấn đề ô nhiễm môi trường, rủi ro về dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi, nuôi chim yến. 

Về Dự thảo Nghị quyết này, các thành viên của Ban Pháp chế có một số ý kiến đóng góp Nghị quyết  trước khi trình ra kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh. Ban Pháp chế đề nghị, sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường thanh tra, kiểm tra không để phát sinh các cơ sở chăn nuôi mới, không được cơi nới diện tích các cơ sở chăn nuôi cũ và thực hiện bảo vệ môi trường trong khu vực không được phép chăn nuôi.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát để báo cáo, trình HĐND xem xét điều chỉnh, bổ sung các khu vực không được phép chăn nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Về Dự thảo Nghị quyết việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2022, các thành viên Ban Pháp chế đều thống nhất. Theo đó, năm 2022, UBND tỉnh thống nhất giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước 1.791 biên chế, giữ nguyên như năm 2021. Cụ thể, đối với các sở, ban, ngành tỉnh là 969 biên chế; UBND các huyện, thị xã, thành phố là 822 biên chế. 

Ngoài ra, các thành viên Ban Pháp chế còn góp ý đối với Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2021. 

Ngọc Diêu