BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2013 bảo đảm đúng thực chất

Cập nhật ngày: 29/11/2013 - 10:44

(BTN) - Cấp uỷ, tổ chức Đảng cấp trên phân công cán bộ dự, theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý; yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm lại nếu việc kiểm điểm chưa đạt yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013, trong đó BTV Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên đúng thực chất, góp phần cải cách hành chính trong sinh hoạt Đảng.

Chỉ đạo kiểm điểm chặt chẽ, đúng nguyên tắc; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan, tránh hình thức.

Cấp uỷ, tổ chức Đảng cấp trên phân công cán bộ dự, theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý; yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm lại nếu việc kiểm điểm chưa đạt yêu cầu…

MINH NGUYỄN