Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo: Quán triệt và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Cập nhật ngày: 08/02/2017 - 14:15

BTNO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15.12.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đến chi bộ Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các nội dung chủ yếu về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung uơng Đảng.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTWVN, ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội,  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thống nhất ban hành các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do đoàn thể, địa phương phát động gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hoàng Minh