BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tăng cường công tác chăm sóc người cao tuổi

Cập nhật ngày: 26/07/2010 - 05:08

(BTNO) - Trong những năm qua, Tổ chức Hội Người cao tuổi ngày càng phát triển, tập hợp được đông đảo người cao tuổi tham gia sinh hoạt, đóng góp thiết thực vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân tin cậy, đánh giá cao. 

Ông Phan Minh Đức-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ (bên phải) trao bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

Tuy nhiên, công tác chăm sóc người cao tuổi vẫn chưa đồng đều và rộng khắp. Hoạt động của Hội còn hạn chế về nội dung, hình thức và hiệu quả. Chính sách đối với người cao tuổi và Hội Người cao tuổi cũng như điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của Hội còn hạn chế, nhất là cấp huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Công văn số 960-CV/TU, trong đó yêu cầu thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27.9.1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) và Thông báo Kết luận số 305-TB/TW ngày 3.2.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X); tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên đối với công tác chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi và Hội Người cao tuổi; Thực hiện nghiêm túc Luật Người cao tuổi; Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với chính quyền, các ngành, mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng trong công tác phối hợp, giúp đỡ và chăm sóc người cao tuổi; định kỳ làm việc và nghe báo cáo, cho ý kiến về định hướng hoạt động Hội; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan rà soát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình hành động về người cao tuổi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007-2010; qua đó, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình, tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, Hội Người cao tuổi cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với tình hình mới; đa dạng hoá các hình thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo lực lượng người cao tuổi tham gia vào tổ chức hội; xây dựng Hội đủ sức làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi; phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; xây dựng đề án chuyển đổi mô hình từ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện.

MINH NGUYỄN