BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống cúm A (H5N1)

Cập nhật ngày: 12/03/2012 - 01:50

Người dân cần chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1)

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TW, ngày 28.10.2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai sâu rộng các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cán bộ, đảng viên và nhân dân để chủ động tham gia vào công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và sức khoẻ cho chính mình.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo và giám sát Uỷ ban nhân dân tuyến huyện, thị, xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch cúm; huy động các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành Y tế và Nông nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống cúm A (H5N1) ở gia cầm và ở người trên địa bàn quản lý. Huy động cả hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) thường xuyên ngay tại gia đình, địa bàn dân cư.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tham gia, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm tái phát và không để lây lan sang người.

Ngành Y tế thường xuyên giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm A (H5N1) ở người để xử lý kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc bệnh và tử vong; chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, cơ số thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện cần thiết để đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh, điều trị bệnh nhân.

Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Tuyên truyền vận động người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, tích cực hưởng ứng các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động khai báo khi có dịch. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thông tin kịp thời những vùng có nguy cơ xảy ra dịch, vùng mới xuất hiện ổ dịch tại các địa phương trong tỉnh để có biện pháp phòng, chống tích cực, không để lây sang người.

Minh Nguyễn