BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Triển khai, thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội

Cập nhật ngày: 26/03/2014 - 05:58

Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị đến chi bộ.

Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bảo đảm đúng mục đích, nguyên tắc, phạm vi và chủ thể thực hiện theo Quy chế, Quy định đã đề ra;

Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách công tác giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để kịp thời giải đáp những yêu cầu của nhân dân thuộc trách nhiệm của mình, khắc phục những sai sót, khuyết điểm, yếu kém của tổ chức, cá nhân hoặc những kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch, dự án…cho phù hợp.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khi xây dựng quy định, chương trình, kế hoạch về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức mình.

Mở các lớp tập huấn về phương pháp tiến hành, chương trình, nội dung thực hiện trong hệ thống ngành, giới của từng tổ chức đến cơ sở, chi hội, tổ hội.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc và các cấp chính quyền phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất việc thực hiện những nội dung liên quan trong Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hằng năm có kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền với nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung này bằng nhiều hình thức trong các tầng lớp nhân dân; phản ánh kết quả quán triệt, triển khai thực hiện cùng với các gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Quy chế, Quy định. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị.

Minh Nguyễn