baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban thường vụ Tỉnh uỷ: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI)

Cập nhật ngày: 05/04/2012 - 09:35

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị

Sáng 5.4, Ban thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện thị trong tỉnh...

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào 4 vấn đề lớn: Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, yêu cầu; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết Trung ương 4 xác định rõ 3 vấn đề cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong 3 vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã được nghe và thảo luận Dự thảo Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Trong dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nêu rõ việc triển khai Nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình. Việc triển khai Nghị quyết cần phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Hội nghị bế mạc vào ngày 6.4.

Đ. Hoàng Thái