BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 26/09/2012 - 05:18

(BTN)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Đồng chí Võ Văn Phuông - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự gồm các đồng chí Tỉnh uỷ viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các đồng chí bí thư các huyện, Thị uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ…

Đồng chí Võ Văn Phuông - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết thúc hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trọng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ thông qua báo cáo về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Nội dung báo cáo cho biết, nhìn chung công tác chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Trong quá trình chuẩn bị, phần nào chưa rõ Ban Thường vụ chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành chức năng có liên quan báo cáo giải trình, nhất là những hạn chế, khuyết điểm từng lĩnh vực để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Khi tiến hành kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ kiểm điểm trước, cá nhân các Uỷ viên Ban Thường vụ kiểm điểm sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kiểm điểm trước, kế đó là các đồng chí Phó Bí thư và lần lượt các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tập thể Ban Thường vụ đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong 2 ngày (3 và 4.9.2012). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định có 13 vấn đề cần được xem xét giải trình và đã giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo giải trình để trình hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến. Các vấn đề dư luận quan tâm đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trên cả 3 nhóm nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI (về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; về công tác tổ chức, cán bộ; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách) đều được đưa ra phân tích kỹ. Không khí thảo luận, phát biểu chân thành, thẳng thắn, xây dựng. Tất cả các Uỷ viên Ban Thường vụ đều phát biểu đóng góp cho dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Nội dung phát biểu được các đồng chí chuẩn bị kỹ. Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cá nhân Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được tiến hành trong 3 ngày và 2 buổi tối (từ 13 đến 15.9.2012). Nhìn chung các bản tự kiểm điểm cá nhân được chuẩn bị kỹ, nghiêm túc trong kiểm điểm. Các ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn, phân tích sâu. Việc điều hành quá trình kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được thực hiện hết sức nghiêm túc. Cả 2 đợt kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều được Tổ công tác Trung ương tham dự, giám sát và chỉ đạo.

Nội dung báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện 3 nhóm nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Đáng lưu ý, về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm đến công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đưa công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vào tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên xét đánh giá kết quả thi đua hằng năm. Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thể hiện khá rõ nét tính nêu gương về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Từng đồng chí trong Ban Thường vụ luôn có ý thức tự rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm và giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thẳng thắn đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đến nay, chưa phát hiện đồng chí nào có biểu hiện phai nhạt ý chí, sa sút về bản lĩnh chính trị và suy thoái về đạo đức lối sống. Bản thân từng đồng chí trong Ban Thường vụ đều tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là biện pháp tốt nhất để rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị. Từ đó ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với những ưu điểm, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cũng nêu những hạn chế khuyết điểm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên một số nơi chưa tốt, có lúc buông lỏng dẫn đến một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời dẫn đến phải xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Tinh thần tự phê bình, phê bình và đấu tranh phòng - chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí cũng như tính tự giác, gương mẫu về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Tình trạng vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước còn xảy ra ở một số ngành, cơ quan, đơn vị và trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tính nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhiều nơi chưa thể hiện rõ nét. Về bổ nhiệm, bố trí cán bộ có trường hợp chưa hợp lý, chưa phát huy tốt năng lực, sở trường cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ còn nhiều bất cập. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cấp uỷ còn thấp. Công tác luân chuyển cán bộ còn thiếu đồng bộ… Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng nêu rõ những nguyên nhân dẫn đến những khuyết điểm trên; đồng thời nêu những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu kết thúc hội nghị, nêu lên những vấn đề trọng tâm mà các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cũng như các cấp uỷ Đảng cần lưu ý trong việc triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong thời gian tới.

D.H