BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban thường vụ Tỉnh uỷ: Triển khai nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khoá X)

Cập nhật ngày: 27/10/2009 - 09:18

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông triển khai nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khoá X)

Hội nghị được tiến hành vào ngày 26.10.2009, tham dự có các đồng chí Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Võ Văn Phuông, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khoá X) cho biết, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã họp từ ngày 5.10.2009 đến ngày 10.10.2009. Hội nghị đã nghe báo cáo và tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng: Dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; nghe và cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010 và một số vấn đề quan trọng khác.

D.H