BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)

Cập nhật ngày: 20/03/2009 - 08:24

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 19- 20.3.2009 với thành phần tham dự gồm các đồng chí Tỉnh uỷ viên, nguyên Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Bân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9 có ý nghĩa to lớn và có tính chất quyết định đối với việc hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm đầu của thế kỷ XXI và tiếp tục đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát mà Đại hội X của Đảng đề ra… Đối với tỉnh ta, kiểm điểm kết quả gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tính năng động của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các ngành nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài tăng; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, công tác phát triển đảng viên mới năm sau cao hơn năm trước; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đạt được kết quả đáng kể; công tác cán bộ bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch; đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành nhiều mặt, phát huy được trí tuệ tập thể và sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh cũng còn có những mặt hạn chế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; giá trị công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch; nguồn nhân lực còn nhiều bất cập, yếu kém, hụt hẫng. Công tác quy hoạch cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; việc quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ ở một số cơ quan đơn vị còn thiếu chặt chẽ, trình độ năng lực tuy có nâng lên, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ý thức trách nhiệm của vài cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng chưa cao… Năm 2008 vừa qua, các ngành các cấp, các địa phương đã kiểm điểm đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong nửa nhiệm kỳ còn lại theo phạm vi nhiệm vụ của mình. Tại Hội nghị lần này, một lần nữa các đại biểu tiếp tục nghiên cứu phân tích, đánh giá những ưu điểm, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao, góp phần xây dựng và thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh uỷ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội X của Đảng…

Qua hai ngày dự hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) và Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ “Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh”; kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020” và Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khoá X). Ngoài việc trình bày nội dung các nghị quyết, ban tổ chức hội nghị còn dành thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận, nghiên cứu sâu những nội dung quan điểm, giải pháp mà Nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) và thảo luận đóng góp các Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ.

D.H