Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị báo cáo viên tháng 3.2017 

Cập nhật ngày: 09/03/2017 - 22:32

BTNO - Sáng 9.3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3.2017 bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Chủ trì hội nghị ở điểm cầu Tây Ninh có các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hợp và Trịnh Văn Phước. Hội nghị cũng được trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên Trung ương báo cáo các chuyên đề về "thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong việc tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới"; "Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế". 

Định hướng về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; tập trung tuyên truyền việc các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt.

Tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Minh Nguyễn