Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội nghị Báo cáo viên tháng 8.2019 

Cập nhật ngày: 02/08/2019 - 18:52

BTNO - Sáng 2.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8.2019. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Văn Phước.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Ngọc Thiện thông tin kết quả 5 năm ngành Văn hóa thực hiện Nghị quyết 33 ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và những giải pháp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, trong 5 năm qua, công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết 33 đã được Bộ VHTT&DL triển khai kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của ngành. Lĩnh vực VHTT&DL đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Toàn ngành thực hiện đạt kết quả mục tiêu của Nghị quyết đề ra, đó là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội nghị cũng đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thông tin kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng thông tin tình hình biển Đông trong thời gian gần đây. Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: các ngành, các địa phương tập trung tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân có ý nghĩa rất quan trọng, tập trung tuyên truyền, đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những vấn đề cần đặt ra, làm sao đưa nghị quyết vào cuộc sống thực tiễn một cách sinh động.

Tuyên truyền 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quan tâm tuyên truyền về giá trị cốt lõi, tầm vóc lịch sử của cuộc cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đặc biệt là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta; đồng thời tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và 50 năm ngày mất của Người.

Tuyên tuyền về tình hình kinh tế - xã hội; kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở; tuyên tuyền về HTX nông nghiệp đổi mới và chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực này…

Ngô Mẫn