Ban Tuyên giáo Trung ương: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho những người làm báo

Cập nhật ngày: 06/06/2016 - 05:37

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai tại hội nghị, ông Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn có tầm chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta.

Ông Võ Văn Phuông yêu cầu, các học viên phải chủ động quán triệt những nội dung cơ bản, những quan điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cơ quan, đơn vị mình; đặc biệt là thực hiện đúng  những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin, báo chí, xuất bản mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã nêu, đó là: “Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam. Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chú trọng quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên…Phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của nhân dân”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí đặt ra chỉ tiêu phải theo hướng tích cực, lường trước những khó khăn, thể hiện quyết tâm chính trị và sự nỗ lực phấn đấu; nhiệm vụ gì đề ra thì phải đi kèm với giải pháp để thực hiện cho đạt...   

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức Hội nghị học tập quán triệt được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt nghị quyết gắn liền với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, Đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái… từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe GS.TS Lê Hữu Nghĩa- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Ngô Văn Thạo- Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Các học viên theo dõi chuyên đề Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng do GS.TS Lê Hữu Nghĩa- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng. Mục tiêu của hội nghị lần này nhằm giúp các học viên là lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân.

Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết lần này cũng là điều kiện để các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hữu Thiện