BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo chí góp phần tạo sự đồng thuận trong xử lý các vấn đề biển, đảo

Cập nhật ngày: 04/10/2014 - 12:34

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; đại diện các bộ, ngành liên quan cùng nhiều cơ quan báo chí trên cả nước dự Hội nghị.

Hội nghị nhận định, biển, đảo có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển các lĩnh vực liên quan tới biển, đảo.

Những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo đã góp phần làm cho nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo từng bước được nâng cao.

Báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, tham luận của một số cơ quan báo chí và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng cục Chính trị đã thống nhất khẳng định, thông tin trên báo chí thời gian qua đã góp phần làm cho nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn tính chính nghĩa, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xử lý các vấn đề biển, đảo. 

Thông tin trên báo chí đã góp phần thúc đẩy giải quyết tranh chấp biển, đảo và các vấn đề nảy sinh trên biển bằng biện pháp hòa bình; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ gắn với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thành quả cách mạng và bảo vệ môi trường hòa bình để phát triển đất nước. 

Bên cạnh việc tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế về vấn đề biển, đảo của Việt Nam, báo chí còn tích cực tuyên truyền, bảo đảm sự ổn định chính trị xã hội; chuyển tải kịp thời thông điệp của Chính phủ đến người dân, giúp họ hiểu tình hình, thể hiện tình yêu nước chân chính, không để bị kích động, lợi dụng, phương hại đến hình ảnh đất nước cũng như an ninh xã hội.

Các cơ quan báo chí đã tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, cũng như trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của toàn xã hội. 

Thông tin trên báo chí đã góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế.

Tại Hội nghị, nhiều cơ quan báo chí và các nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam đã được biểu dương và khen thưởng.

Nguồn TTXVN