BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt đầu tiến hành giai đoạn rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30

Cập nhật ngày: 05/08/2009 - 06:43

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10.1.2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4.1.2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30 tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành xong giai đoạn 1 – giai đoạn thống kê thủ tục hành chính theo Đề án 30. Để đảm bảo hoàn thành giai đoạn 2, giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, ngày 4.8.2009 Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký Quyết định số 1550/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Việc rà soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính Nhà nước; hoàn chỉnh các quy định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; góp phần thay đổi về chất hệ thống thủ tục hành chính đang áp dụng tại địa phương hiện nay; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm chi phí cho xã hội…

Về phạm vi rà soát thủ tục hành chính, theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện Trảng Bàng, UBND xã Đôn Thuận huyện Trảng Bàng (2 đơn vị được chọn) rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được thống kê trong giai đoạn 1 của Đề án 30.  Nội dung rà soát theo 3 tiêu chí đã được chuẩn hoá gồm: Sự cần thiết của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính; Tính hợp lý của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính; Tính hợp pháp của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho Tổ công tác 30 của UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu hướng dẫn rà soát thủ tục hành chính; Tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính (hoàn thành trong tháng 8.2009). Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, Chủ tịch UBND xã Đôn Thuận phải tham dự và cử cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thuộc đơn vị mình, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác 30 của UBND tỉnh tổ chức; Tổ chức việc rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đã được thống kê thuộc thẩm quyền; Chỉ đạo, đôn đốc các cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình tham gia thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát, điều phối quy trình rà soát, đảm bảo chất lượng kết quả rà soát; Xem xét, phê duyệt Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình; nộp báo cáo và các biểu mẫu đúng thời gian quy định (30.11.2009).

Kế hoạch của UBND tỉnh còn nói rõ: Kết quả, tiến độ rà soát thủ tục hành chính là một trong những căn cứ để xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức.

                                                                             N.T.H

(Tổ công tác 30 của UBND tỉnh)