BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

Cập nhật ngày: 21/12/2013 - 05:56

Ngày 20.12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lớp học phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

 

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại Lễ bế giảng (Ảnh: HM)

Sau 4 tháng học tập, các đồng chí học viên đã được bổ sung, cập nhật những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình thế giới đương đại; quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội, nhất là những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đặt ra trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

Lớp học cũng góp phần trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học lãnh đạo, củng cố nhận thức về chính trị - xã hội, hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược của người cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Cùng với đó, thông qua phân tích, đánh giá những vấn đề thời sự cấp bách và kết quả nghiên cứu các mô hình phát triển, quan sát trực tiếp trong những đợt đi thực tế tại các địa phương, bước đầu trang bị và rèn luyện cho học viên kỹ năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; kỹ năng hoạch định và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả các quyết định quản lý; kỹ năng tổng hợp, phân tích xử lý thông tin nghiên cứu và dự báo tình hình; xử lý tình huống có vấn đề và khả năng tự rèn luyện nâng cao năng lực tư duy, năng lực công tác.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng 77 đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học, trong đó có nhiều học viên xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại khóa học.

 

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn trao chứng nhận cho các học viên (Ảnh: HM)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn, với những kiến thức thu được từ lớp học, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời là tấm gương sáng về tinh thần học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, tổ chức Đảng nơi công tác và sự quan tâm của Trung ương; đồng thời, cần có phương pháp công tác đúng đắn để tiếp cận, nắm bắt và xử lý tình huống nảy sinh từ thực tiễn công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Kết thúc lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa II, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tổ chức các lớp học tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn./.

Theo cpv.org.vn