BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam

Cập nhật ngày: 04/07/2013 - 05:53
Sáng 3.7, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI Nguyễn Quốc Cường.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa V tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa VI.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2013-2018: tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Chủ động-Hội nhập-Phát triển bền vững,” khẳng định vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2008-2013 với tiêu đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;” Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các văn kiện được Đại hội thông qua thể hiện sự nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ; xác định mục tiêu và các chỉ tiêu phấn đấu của Hội trong giai đoạn phát triển mới; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Các văn kiện khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng: kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tăng cường các hoạt động tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; tham gia xây dựng cơ chế chính sách, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, xã hội ở nông thôn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2013-2018) gồm 125 ủy viên; tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI gồm 122 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ 1, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI đã bầu 20 Ủy viên Ban Thường vụ.

Theo TTXVN