BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Cập nhật ngày: 05/07/2009 - 12:43

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc Hội nghị

Chiều 4.7, Hội nghị toàn thể lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã hoàn thành chương trình đề ra, sau một tuần làm việc khẩn trương. (Toàn văn bài phát biểu Bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X của Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh).

Hội nghị biểu thị sự đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2001- 2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011- 2020; thông qua định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá rằng những nội dung thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước rất cơ bản chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đáp ứng những đòi hỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng Bí thư nhận định: Còn một năm rưỡi nữa mới kết thúc kế hoạch 5 năm 2006- 2010, nhưng với những kết quả đã giành được, vớ i xu thế vận động và phát triển của tình hình, với quyết tâm, nỗ lực và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, có đủ cơ sở để tin tưởng vào việc hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006- 2010. Từ đó, có thể đánh giá tổng quát: Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010, Việt Nam đã tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng.

Phương hướng, mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011- 2020 bước đầu được xác định là: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững để đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị- xã hội ổn định, dân chủ, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục

được nâng lên; tạo tiền đề để phát triển cao hơn trong các thời kỳ chiến lược sau.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua định hướng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội (2001- 2010), 20 năm thực hiện Cương lĩnh; tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), xác định Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội trong 10 năm tới; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm 2011- 2015; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ khoá XI.

Theo chủ trương đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, ngay sau Đại hội lần thứ XI của Đảng kết thúc, sẽ tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị bầu cử các cơ quan nhà nước, Hội nghị Trung ương nhất trí tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 1 năm 2011.

(Theo TTXVN/Vietnam +)