BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc phiên họp thứ 5 của Uỷ ban Thường vụ QH

Cập nhật ngày: 11/01/2012 - 05:10

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ 5 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Sáng 11.1, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5 và bế mạc phiên họp, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần hai về kết quả Giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân.

Văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân năm 2004 của Chính phủ, các bộ, ngành và Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp đã tạo bước chuyển biến mới trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; công tác quản lý nhà nước ở địa phương đã từng bước được thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật.

Nhìn chung việc thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2004 được các địa phương chú trọng triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Tuy nhiên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá, hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân vẫn còn một số hạn chế như hệ thống luật, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước ở địa phương; hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa thực sự được đặt ở vị trí quan trọng nhất và còn thiếu sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên từ các cơ quan cấp trên.

Từ năm 2005 đến năm 2010, tổng số văn bản được ban hành ở tất cả các cấp là 186.322 văn bản có chứa quy phạm pháp luật, trong đó Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành hơn 7.000 nghị quyết, Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành hơn 22.000 quyết định và chỉ thị; Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện ban hành hơn 75.000 nghị quyết, quyết định và chỉ thị; Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân cấp xã ban hành hơn 78.000 nghị quyết, quyết định và chỉ thị...

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Nghị quyết về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, báo cáo lần này đã có chất lượng tốt hơn, tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong lần cho ý kiến lần 1. Dự thảo Nghị quyết cần được bổ sung, hoàn thiện theo hướng làm rõ hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu lại các quy định pháp lý về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền và vị trí pháp lý của văn bản được ban hành đồng thời phải đưa ra biện pháp để kịp thời kiểm soát các loại văn bản quy phạm pháp luật do các ngành, các cấp ban hành.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước cho rằng, dự thảo Nghị quyết cần bổ sung biện pháp khắc phục, hạn chế các bất cập trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với các cơ quan ngang bộ; bổ sung lĩnh vực rà soát, thẩm quyền được phân cấp quản lý đối với Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển góp ý, dự thảo nghị quyết cần viết gọn và tập trung hơn. Các kiến nghị đối với các Bộ, địa phương nên tập trung vào Chính phủ, vì Chính phủ là cơ quan quản lý, chỉ đạo trực tiếp các Bộ, cơ quan ngang bộ và Uỷ ban Nhân dân các cấp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương còn bất cập do trình độ, khả năng cán bộ chuyên trách ở địa phương có hạn, vì vậy Nghị quyết cần nhấn mạnh hơn vai trò pháp chế trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tổng kết ý kiến thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh: Báo cáo thẩm tra đã được nâng cấp, bổ sung và cơ bản nhận được nhất trí của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát cần viết gọn, tập trung hơn. Các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần sắp xếp lại hợp lý, ngắn gọn. Nghị quyết cần nêu rõ giao Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2004; quy định rõ Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân bảo đảm hình thức, trình tự, thủ tục, nội dung, hợp hiến, hợp pháp, không trái các văn bản cấp trên. Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp không được dùng công văn, thông báo để đề ra các nội dung mang tính quy phạm pháp luật.

Cuối buổi họp sáng 11.1, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã bế mạc phiên họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc phiên họp. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của các đại biểu, thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các ban ngành hữu quan trong việc chuẩn bị, tham gia phiên họp.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong phiên họp thứ 5, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp tục cho ý kiến vào 5 dự án luật nhằm đảm bảo chất lượng của công tác lập pháp. Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, tranh luận làm rõ hơn về các vấn đề còn chưa thống nhất, các vấn đề cần bổ sung trong các dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật với sự tham gia của các cơ quan liên quan, các đại biểu chuyên trách, các đại biểu Quốc hội khác thông qua các hội nghị trực tuyến, đảm bảo các dự án luật được xây dựng đúng kỹ thuật lập pháp, đạt chất lượng cao.

Cũng tại phiên họp thứ 5, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần 2 vào kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân. Kết quả báo cáo cho thấy, chất lượng giám sát được nâng cao. Việc chuẩn bị Nghị quyết về kết quả giám sát cần được hoàn thiện, bổ sung vì đây là một văn bản quan trọng có tác động tới hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân trong thực tiễn.

Theo TTXVN/Vietnam+