Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Bến Cầu hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu và làm hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 26/02/2021 - 17:29

BTNO - Chiều 25.2, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, UBND huyện và 9 xã, thị trấn đã ban hành các Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND, các tiêu ban, tổ thư ký, phân công thành viên, quy chế làm việc và kế hoạch tiến hành bầu cử của Ủy ban bầu cử cùng cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng theo quy định.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện và Phòng Nội vụ triển khai hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 30 đại biểu; số ứng cử viên chính thức là 50 người; đưa ra hiệp thương lần thứ nhất là 54 người; về cơ cấu, đại biểu nữ 25 người, dân tộc thiểu số 2 vđại biểu, người ngoài Đảng là 8 vđại biểu, dưới 40 tuổi 13 vđại biểu, tái ứng cử 13 đại biểu.

Thành phần được phân bổ như sau: Khối Đảng là 5 đại biểu (giới thiệu 6 đại biểu), khối nhà nước 7 đại biểu (giới thiệu 12 đại biểu), khối Mặt trận- đoàn thể 5 đại biểu (giới thiệu 7 đại biểu), khối LLVT là 3 đại biểu (giới thiệu 3 đại biểu), khối sự nghiệp-khoa học kỹ thuật 2 đại biểu (giới thiệu 8 đại biểu), khối xã, thị trấn 4 đại biểu (giới thiệu 10 đại biểu), các thành phần kinh tế 2 đại biểu (giới thiệu 6 đại biểu) và tôn giáo 2 đại biểu (giới thiệu 2 đại biểu).

Sau hội nghị này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện hoàn thành Hồ sơ, danh sách người ứng cử gửi về Ủy ban bầu cử huyện trước ngày 11.3.2021.

Quang Son