Bến Cầu: Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập quốc tế 

Cập nhật ngày: 30/06/2020 - 06:47

BTNO - Ngày 29.6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề Hội nhập quốc tế năm 2020.

Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Lớp học diễn ra trong 3 ngày, với 83 học viên là những cán bộ, đảng viên công tác, sinh hoạt tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và 9 xã, thị trấn trong huyện tham gia học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề chính, gồm: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa; Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Lớp học nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên trong huyện tiếp thu đầy đủ, có nhận thức đúng đắn về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế. Qua đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nội bộ, để có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị, xây dựng niềm tin và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Quang Son